• ติดต่อเราได้ที่
  • ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
  • โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11790

ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์

1. ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
2. ที่ตั้งถาวร (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 41)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790
map nurse55555